top of page

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou poskytovány v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů je CL-EVANS s.r.o. IČ 267 68 607 se sídlem Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa (dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou: email: cl-evans@cl-evans.cz telefon: +420 487 522 992
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění kontaktního formuláře.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro výběrové řízení a případný pracovněprávní vztah.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení vašeho dotazu/poptávky/zájmu zaslanou přes kontaktní formulář.
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje obsažené ve formuláři pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu/poptávky/zájmu po dobu jednání
(nejdéle však 3 roky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování).

2. V případě uzavření pracovněprávního vztahu po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování webu a další související služby, tímto subjektem je H-Vision s.r.o., IČ 095 76 428.

2. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného plněné smlouvy poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb, a dále osobám, které správci poskytují právní, účetní a IT služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.
3. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím stranám.

VI.
Vaše práva


1. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům.
2. Jste oprávněni kdykoli aktualizovat, opravovat či měnit své osobní údaje, případně omezit zpracování osobních údajů.
3. Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
4. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, zálohování, uzamykání.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním dotazu/poptávky/zájmu  zaslanou přes kontaktní formulář potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

bottom of page